Venture Media.nl - uw toolbox naar financiering -  Winkelmand (0)
Nieuws | 1001 Financieringen | Opinie en advies | Nieuwsarchief | Begrippen | Reageer |
Investeerders Top 100 | Crowdfunding Gids Excel | Overzicht financieringstools | Shop

Investeerders Top 100. Hoofdstuk 1 gratis

- WAAROM EEN GIDS UITGEVEN OVER INVESTEERDERS?

31-05-2023 - Investeringscriteria

Waarom een gids uitgeven over investeerders?


De rol van investeerders is zowel in Nederland als daarbuiten steeds belangrijker geworden. Zo bestaat venture capital (ondernemend investeren) in Nederland sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, en hoewel er ups en downs zijn geweest, zien we een langdurig stijgende trend, die naar onze verwachting nog vele tientallen jaren zal doorzetten.

Lees meer over de Investeerders Top 100.

Investeerders hebben als financieringsbron voor bedrijven inmiddels een eigen positie verworven naast financiering door banken, subsidies en crowdfunding. Tegelijkertijd zien we dat nog altijd veel ondernemers moeite hebben professionele investeerders te vinden.

Hoewel we in deze gids lang niet alle bekende aanbieders meer kunnen opnemen (dat kon in de eerste edities nog wel), biedt de Top 100 Investeerders een mooie kennismaking met 100 van de meest actieve aanbieders van risico ondernemingskapitaal in Nederland.

Terwijl het aantal loketten voor financiering van bedrijven toeneent, zien we tegelijkertijd we dat er steeds meer verwarring bestaat rond de financieringsmogelijkheden voor bedrijven, vooral over de juiste termen. Zo bestaat bij ondernemers tegenwoordig sterk de neiging om elke financieringsbron een investeerder te noemen. Ook als het gaat om banken, een overheidsinstelling of een particuliere gelduitlener.

Investeren bestaat uit het beschikbaar stellen van kapitaal in de vorm van aandelen. Sommige investeerders noemen zichzelf private euqity, andere venture capital, weer andere business angel of angel investor. In alle gevallen gaat het om een ruil van aandelen voor geld. Business angels of angel investors behoren volgens ons overigens gewoon tot venture capital.

Een andere bron van verwarring bestaat uit de verkeerde vertaling van het woord venture capital in het Nederlands. Zowel in de media als door de overheid en door bemiddelaars wordt vaak het gebruik gemaakt van woorden als risicokapitaal of durfkapitaal. De schrijver van dit boekje is echter van mening dat deze Nederlandse woorden veel verwarring zaaien, vooral bij ondernemers die kapitaal zoeken. Die gaan met deze woorden als leidraad op zoek naar investeerders die durven of risico durven nemen.

Zoals professionele investeerders kunnen uitleggen, gaan investeren en risico nemen juist niet goed samen. De ervaring leert dat investeren juist vrij weinig met risico nemen te maken heeft, en dat kunnen we zien bij die gevallen waarbij een investering tot een succes heeft geleid en resultaten oplevert. Natuurlijk zijn er ook investeerders die van een gokje houden, maar doorgaans loopt dat niet goed af.

Lees meer over de Investeerders Top 100.

Venture capital

De kracht van venture capital is niet het kapitaal en niet het durven nemen van een risico. De kracht zit hem in het moeilijk vertaalbare woord venture. Veel meer gaat het bij venture capital om het maken van verstandige afwegingen door een investeerder, wat gebeurt op basis van cijfermateriaal, kennis, ervaring, intuïtie en de beschikbaarheid van een netwerk.

Om iets tegen het misverstand in de vertaling te doen introduceerde de auteur in 2012 het woord waagkapitaal als vertaling van venture capital in plaats van durfkapitaal of risicokapitaal. Het waag-gedeelte komt van de apparaten die in vorige eeuwen goederen afwogen op de kade als schepen van verre landen met hun lading arriveerden. In steden als Amsterdam en Leiden is in het centrum nog een waaggebouw te vinden waar dergelijke apparaten stonden.

Het woord waagkapitaal geeft dus aan dat het bij venture capital om een weging of afweging gaat. Waagkapitaal geeft ook automatisch een beter idee van wat de kapitaalvrager van de investeerder kan verwachten: geen snelle beslissing, maar het nalopen van de beschikbare datapunten om een geïnformeerde beslissing te nemen. Woorden als durfkapitaal of risicokapitaal zijn in de praktijk alleen maar misleidend.

Een uitgebreide beschrijving van het woord waagkapitaal vindt u via deze link:
http://www.venturemedia.nl/waagkapitaal

Lees meer over de Investeerders Top 100.

Oorzaken groei meerledig

De oorzaken voor de groeiende interesse in investeerders zijn meerledig. Zo zijn er de grote beloften van de voortdurende stroom technologische innovaties vanuit de ICT-wereld, vanuit de biotechnologie, en vanuit terreinen zoals clean tech, biotech, health tech, fintech, agritech, realtech, insurtech en duurzame energie, waarbij ondernemend kapitaal een belangrijke financieringsbron kan zijn vanaf de fase van vermarkting van een nieuw product.

Ondernemers zien in deze technologieën een kans om bijvoorbeeld een financiële klapper te maken en in een paar jaar tijd te groeien van start-up naar unicorn (een bedrijf met een waardering van meer dan een miljard euro). En dat kan, maar het gebeurt eigenlijk alleen met behulp van venture capital van professionele investeerders (nogmaals, onder dit begrip moeten we ook business angels en angel investors scharen), en daarbij is niet alleen het kapitaal van de investeerder van belang, maar ook de combinatie van inhoudelijke kennis bij de investeerder, ervaring, routine en een netwerk.

Van start-up naar unicorn in een paar jaar tijd, het kan, maar het lukt niet met uitsluitend bankfinanciering. En het lukt nooit als er voor de financiering uitsluitend subsidies in het spel zijn. Van dat laatste is geen enkel voorbeeld bekend.

Ondernemers die het stadium van start-up voorbij zijn, al een bedrijf hebben (zelf opgebouwd of overgenomen), zien in de nieuwe technologieën een kans om een nieuwe koers in te slaan en hun verdienmodel beter schaalbaar te maken en beter in te kunnen spelen op de kansen in de markt. Ook aan de wat rijpere ondernemers bieden professionele investeerders dus een weg naar een hoger plan.

Gevolgen van de financiële crisis werkten lang door

De financiële crisis die in Nederland duurde van ongeveer 2008 tot 2013 heeft in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf diepe sporen nagelaten. Het financieren van bedrijven is sinds die tijd volledig veranderd.

Onomstoten heeft deze crisis duidelijk gemaakt dat een ondernemer zich voor de financiering van zijn bedrijf niet van een bank afhankelijk moet maken. Wat daarna steeds duidelijker is geworden, is dat banken voor nieuwe financieringen eigenlijk niet meer geïnteresseerd zijn in bedragen onder de half miljoen euro. Wordt er toch bancair gefinancierd, dan moet de ondernemer niet vreemd opkijken als een paar maanden later de rente op de verstrekte lening wordt verhoogd, omdat het bedrijf plotseling in een hoger risicoprofiel terecht is gekomen. De contactpersoon van de bank verwijst daarbij naar een besluit van het hoofdkantoor van bank.

Nederlandse banken zijn eigenlijk vooral bezig zijn met het sluiten van filialen en geldautomaten, met het afbouwen van de service aan klanten en met het zich voorbereiden op nieuwe regelgeving. En van tijd tot tijd worden de voorwaarden aangepast, soms met terugwerkende kracht. Voor het MKB zijn banken dus nauwelijks nog een serieuze zakenpartner.

Dit alles heeft ertoe geleid dat het belang van alternatieve financieringsbronnen zoals investeerders, alleen maar groter is geworden.

Lees meer over de Investeerders Top 100.

Opvolging

Een andere reden waarom professionele investeerders steeds belangrijker zijn geworden, is de trendmatig groeiende problematiek van de bedrijfsopvolging, die toeneemt met de vergrijzing en met name speelt in familiebedrijven. Deze problematiek werd door de demografische ontwikkeling, een trend die zich makkelijk laat voorspellen, al lang geleden voorzien, maar nu hij zich manifesteert, vereist het toch veel creativiteit er een goed antwoord op te vinden. Bedrijven staan veel langer te koop dan de eigenaar had gehoopt, directeuren gaan veel langer door en er zullen volledig nieuwe routes moeten worden gevonden om dit probleem op te lossen.

Professionele investeerders spelen hier een grote rol, bijvoorbeeld door het financieren van de opvolging van een oudere directeur door een nieuwe ondernemer die het roer overneemt (management buy in). Soms financieren investeerders de opvolging door het aanwezige management (management buy out).

Voor een uitgebreide beschrijving van deze begrippen, lees:
http://www.venturemedia.nl/Management-Buy-In.php
http://www.venturemedia.nl/Management-Buy-out.php

Een nieuwe exit-vorm (exit = gebeurtenis waarbij het bedrijf wordt verkocht, is de laatste jaren ontstaan, namelijk de pre-exit. In deze editie van de Investeerders Gids is per investeerder aangegeven of deze ook doet aan het financieren van pre-exits.

Voor een uitgebreide beschrijving van de meerdere vormen van exits, lees:
http://www.venturemedia.nl/exit

Overheden

De belangstelling voor professionele investeerders, venture capital of waagkapitaal, is echter niet alleen groeiende bij de direct belanghebbenden, zoals ondernemers, investeerders en kapitaalbemiddelaars. Ook de Nederlandse kennisinstituten, de overheden en de media, zijn er steeds meer in geïnteresseerd.

Bij de media is dat vanzelfsprekend. De belangstelling ligt in het directe verlengde van de groeiende rol die deze investeerders in de economie spelen.

Ook bij de Nederlandse overheid bestaat een toenemende belangstelling voor professionele investeerders. Deze is echter al in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan en is tot de dag van vandaag direct gekoppeld aan het voortdurende streven naar innovatie. In de praktijk speelt een zeer belangrijke rol dat innovatie een thema is dat toegang geeft tot Europese subsidiepotten, zodat langs deze weg ook arbeidsplaatsen bij de overheid gecreëerd kunnen worden.

Zo werden vlak na de eeuwwisseling geldpotjes opgezet en door de overheid onderbouwd door te wijzen op het afnemende aantal financieringen van jonge bedrijven in Nederland. Na de dotcom-boom was dat inderdaad het geval. Echter, deze geldpotjes hebben in latere jaren zonder verdere discussie een permanente status gekregen, ongeacht hoeveel financieringen er langs andere wegen intussen plaatsvonden.

Financieren met overheidsgeld in tijden dat er genoeg geld beschikbaar is van alternatieve financieringsbronnen, is volgens ons een vorm van marktverstoring en valse concurrentie. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van de aanbieders op de financieringsmarkt terugloopt.

Een deel van dat overheidsgeld vindt ook zijn weg naar Nederlandse investeringsfondsen. In eerdere edities van deze gids, toen nog Venture Capital Gids geheten, hebben we de overheids-fondsen nog wel opgenomen, maar sinds de editie 2016 doen we dat niet meer. We beperken onze selectie tot investeringsfondsen die met privaat kapitaal gefinancierd worden, omdat we geloven dat die succesvoller kunnen zijn dan overheidsfondsen. te maken.

Door de jaren heen hebben we (als enige in Nederland) redelijk goed bijgehouden wat er met de participaties gebeurde waarin door de investeringsfondsen werd geïnvesteerd. Werden ze succesvol of niet? We konden dat eenvoudig doen door de portefeuilles van editie tot editie te vergelijken.

Bij een van de overheidsfondsen, een die opgezet was om werkgelegenheid in een provincie te creëren, vonden we na een aantal jaar een kerkhof van faillissementen, dat gebouwd was op Europees subsidiegeld.

Na dat te hebben geconstateerd, hebben we besloten de hele categorie overheidsfondsen niet meer op te nemen. We willen de gebruikers van dit boekwerk niet aan het risico blootstellen met de verkeerde partijen in zee te gaan.

Veel groter

Voor de lezer is bijzonder prettig, en dat is een andere reden voor het uitgeven van deze gids, dat de omvang van de Nederlandse professionele investeerders-wereld veel groter is dan in het algemeen wordt aangenomen.

Lees meer over de Investeerders Top 100.

Uit onze contacten met ondernemers die kapitaal zoeken, weten we dat zij vaak slechts enkele investeringsmaatschappijen bij naam kennen. Ondernemers kennen de investeerderswereld echter vaak alleen uit de media en van de netwerkborrels. In de toonaangevende media zien we dan de reusachtige investeringsmaatschappijen, zoals 3i, Alpinvest, CVC Capital Partners en NPM Capital.

In het Financieeele Dagblad en op enkele ondernemers-websites komen we naar onze smaak ook maar een beperkt aantal namen steeds tegen. Op netwerkborrels verschijnen wel andere investeerders die we niet in de media zien.

Het is voor een ondernemer echter erg belangrijk om bij een kapitaalzoektocht een flink aantal investeerders bij naam te kennen en deze te benaderen. Te weinig kennis van en over investeerders is bijvoorbeeld een probleem aan het begin van de zoektocht, daarna bij de voorselectie en vervolgens weer in de fase dat er onderhandeld gaat worden.


Stappen

In onze publicatie Venture Capital Stappenplan leggen wij uit hoe die stappen in hun werk gaan en lichten we het belang van de onderhandelingspositie nog eens toe. Een onderhandelaar moet altijd een alternatieve optie paraat hebben om uit een gesprek te kunnen weglopen. Dat bepaalt de ondergrens van wat hij kan accepteren. Zonder alternatieven is er eigenlijk van onderhandelen geen sprake.

De ondernemer die een redelijk compleet beeld van de venture capital-sector wil krijgen, en zo zijn kansen wil vergroten, moet wel erg veel netwerkborrels aflopen. De Venture Capital Gids en publicaties als Venture Capital Businessplan, Venture Capital Stappenplan en Venture Capital Begrippen, helpen de ondernemer zich snel en gedegen voor te bereiden.

Een kapitaalzoektocht is in de regel een zeer lange reeks van telefoontjes, e-mails, afspraken, koppen koffie, lunches en presentaties.

Als u kapitaalzoeker bent, en deze publicaties besparen u een afspraak die achteraf zinloos bleek te zijn, dan heeft u de volledige aanschafkosten van deze boekjes al terugverdiend.

Hoe goed kennen de investeerders elkaar?

Het is ons opgevallen dat ook professionals in de sector, zelfs investeerders of investeringsmanagers met tientallen dienstjaren, hun sector niet door en door kennen. Ze gaan er meestal van uit dat hun wereld uit enkele tientallen belangrijke actieve investeerders bestaat, en dat ze die allemaal bij naam kennen.

De oorzaak is waarschijnlijk dat ze hun sector nooit systematisch in kaart hebben gebracht. Ze bouwen in de loop der jaren hun positie op door een relatienetwerk op te bouwen, dat voor een deel bestaat uit specialisten van investeringsbedrijven die als gelijksoortig aan de eigen maatschappij getypeerd kunnen worden. Maar buiten dat directe netwerk vinden ook voortdurend veranderingen en verschuivingen plaats, die de professional soms pas ontdekt als een andere investeerder een concurrend bod uitbrengt op een doelbedrijf. Publicaties als deze kunnen ook voor investeerders een leemte opvullen.

Voortdurende groei

Het totale aantal serieuze Nederlandse verstrekkers van waagkapitaal neemt alleen maar toe.

Belangrijker dan ooit

Professionele investeerders zijn nu voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijker dan ooit.

De Nederlandse investeringswereld is in deze gids wederom op een unieke manier geanalyseerd en gerubriceerd. De gids stelt de lezer in staat tegen geringe kosten en met geringe inspanning de Nederlandse investeerderswereld diepgaand beter te leren kennen.
Ondernemers en kapitaalbemiddelaars kunnen de gids gebruiken om een financieringstraject sneller en beter af te ronden. Investeerders kunnen sneller een beeld krijgen van andere investeringsmaatschappijen waarmee zij concurreren of kunnen samenwerken of waarvan zij participaties kunnen overnemen of aan kunnen doorverkopen.

Ook (semi-)ambtenaren die actief zijn in het Nederlandse innovatie-ecosysteem krijgen op laagdrempelige wijze een relatief compleet beeld van de wereld van professionele investeerders. De media tenslotte kunnen via deze gids meer ingangen krijgen om de sector te beschrijven.

De marktprijs van het boek Investeerders Top 100 zal regulier Euro 44,95 gaan bedragen.


Tijdens de early bird-actie verkrijgt u nu Investeerders Top 100 voor Euro 39,95.

De elektronische versie is nu verkrijgbaar voor slechts 34,95 euro.

P.S. De analyse van de Nederlandse investeringswereld is sterk uitgebreid, waarbij duidelijker is aangegeven wat de rol is van investeerders en welke investeerders men beter kan vermijden (deze laatste categorie is niet meer opgenomen).


Investeerders Top 100

BestelshopAnder nieuws:


25 Misverstanden over investeerders, en dit is de zesde

Reminder. Top 100 Investeerders Gids Excel met korting

Top 100 Investeerders Gids Excel met korting

De Top 100 Investeerders Gids: nu als spreadsheet

Investeerders Top 100. Hoofdstuk 1 gratis

Hoeveel investeerders kan Nederland hebben

De Investeerders Top 100... Wat is nog meer nieuw

De Investeerders Top 100. Wat is nieuw

Het nieuwe boek Investeerders Top 100 ... is beschikbaar

25 Misverstanden over Investeerders .... dit is de vijfde


Investeerders Top 100Investeerders Top 100 ePubTop 100 Investeerders Gids ..Venture Capital Stappenplan..Venture Capital Stappenplan..Venture Capital RankingVenture Capital Businesspla..Venture Capital Businesspla..Crowdfunding Gids ExcelGratis abonneren?
(Adviezen, kortingsacties, nieuws over deals)
   


ALGEMEENONS BEDRIJFCONTACTINFORMATIE
Algemene voorwaardenBestellen en betalenI.T. Media
Privacy policyFAQDuit 8
Over ons2353 SG Leiderdorp
SitemapKvK.nr. 28080068
BTW: NL001976454B41


Copyright (c) 2001 - 2024 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.